PRE VÁS / PRE FIRMY
Hotline: +421 34 330 1111

Čo sa stane, ak sa omeškáte s platbou za služby?

V tomto článku sa dozviete akým spôsobom v EHS prebieha fakturácia, aké sú lehoty splatnosti a čo sa stane ak sa s platbou omeškáte.

Pre firmy vystavujeme faktúry, pre nepodnikateľov pohľadávky. Pre zjednodušenie budem pre oba druhy dokladov používať výraz faktúra.

Vystavenie faktúr

Faktúry vystavujeme vždy okolo 5. dňa v mesiaci so splatnosťou do 20. dňa v danom mesiaci. Obsahujú poplatky za služby v práve prebiehajúcom mesiaci. V prípade, ak ste si v minulom mesiaci zmenili služby a to až po vystavení faktúry zaň, doplní sa aj rozdiel v cene.

Tieto doklady nájdete po prihlásení aj na net.ehs.sk.

1. e-mailová upomienka

1. e-mailovú upomienku zasielame 27. dňa v mesiaci v ktorom má neuhradená faktúra splatnosť. Táto upomienka je bezplatná.

2. e-mailová upomienka

2. e-mailovú upomienku zasielame 2. dňa nasledujúceho mesiaca v ktorom má neuhradená faktúra splatnosť. Táto upomienka je bezplatná.

SMS upomienka

SMS upomienku zasielame o 10-tej hodine 6. dňa nasledujúceho mesiaca v ktorom má neuhradená faktúra splatnosť. Táto upomienka je spoplatnená sumou 0,50 €, ktorú zahrnieme do najbližšej následne vystavenej faktúry.

Odpojenie

Užívateľom, ktorí nemajú uhradenú faktúru, splatnú v minulom mesiaci, prerušíme poskytovanie služieb 10. dňa nasledujúceho mesiaca o 10-tej hodine. Takýto užívateľ nemá prístup mimo siete EHS. V prípade TV služieb má dostupné len programy RTVS. Poplatok za služby za mesiac, v ktorom bol užívateľ odpojený sú faktúrované štandardne.

Odpojený užívateľ, ktorý uhradí pohľadávku je opäť pripojený, okamžite po zaevidovaní jeho platby. Úhrady realizované v predajni EHS, alebo cez VIAMO sú zaevidované okamžite. Zaevidovanie úhrad bankovým prevodom, alebo šekom zaevidujeme do 2-3 pracovných dní.

Ak už bol užívateľ pre neuhradenie mesačného poplatku v minulosti odpojený a predchádzajúce odpojenie nie je staršie ako rok, naúčtujeme mu v najbližšej faktúre sankciu za odpojenie vo výške 5,- €.

1. telefonická upomienka

Prvý krát telefonicky upomíname zablokovaného klienta 7 dní po zablokovaní. V najbližšej faktúre za to vyúčtujeme klientovi 5,- €.

2. telefonická upomienka

Druhý krát telefonicky upomíname zablokovaného klienta 14 dní po zablokovaní. V najbližšej faktúre za to vyúčtujeme klientovi 5,- €.

Označenie za neplatiča

Ak užívateľ neuhradí faktúru ani do konca mesiaca, v ktorom bol odpojený, je 1. dňa mesiaca nasledujúceho po odpojení (teda 2 mesiace po mesiaci v ktorom bola faktúra splatná) označený za neplatiča. 

Neplatičovi nevystavujeme faktúry ani neposkytujeme služby s výnimkou prenájmu zariadení. V prípade ak je neplatič vo viazanosti, je táto pozastavená.

Neplatič je pripojený nasledujúci deň po zaevidovaní jeho platby a je odstránený zo zoznamu neplatičov.

Zaslanie predžalobnej upomienky

45 dní po splatnosti neuhradenej faktúry zasielame klientovi doporučeným listom predžalobnú upomienku. V nej vysvetlíme kedy a ako vznikla naša pohľadávka voči klientovi a dáme mu termín na úhradu dlžnej čiastky. Informujeme ho tiež o úrokoch, trovách súdneho konania a právneho zastúpenia o ktoré sa zvýši pohľadávka v prípade jej neuhradenia do určeného termínu. 

Táto upomienka je spoplatnená sumou 20,- €.

Podanie žaloby na súd

Po márnom vypršaní termínu na úhradu určeného v predžalobnej upomienke sa obrátime na právnu kanceláriu, ktorá podá žalobu na klienta o zaplatenie na príslušný súd.

Exekúcia

V prípade ak klient nesplní svoju povinnosti uhradiť dlžnú sumu určenú právoplatným rozhodnutím súdu budeme pokračovať vo vymáhaní pohľadávky v exekučnom konaní.

Příklad:

Dátum Akcia Sankcia
5. 1. vystavenie faktúry za január  
27. 1. 1. e-mailová upomienka  
2. 2. 2. e-mailová upomienka  
5. 2. vystavenie faktúry za február  
6. 2. SMS upomienka 0,50 €
10. 2. zablokovanie 5,- €
17. 2. 1. telefonická upomienka 5,- €
24. 2. 2. telefonická upomienka 5,- €
1. 3. označenie za neplatiča  
5. 3. predžalobná upomienka 20,- €
  podanie žaloby na súd, ...  

Potrebujete poradiť? Zavoláme Vám!

Nechajte nám vaše číslo. Radi vám telefonicky poradíme.

Máte záujem
o cenovú ponuku?

Referencie