PRE VÁS / PRE FIRMY
Hotline: +421 34 330 1111

Spracovanie osobných údajov

Spoločnosť EHS, s.r.o. (ďalej ako prevádzkovateľ) so sídlom na ul. pplk. Pľjušťa 8 v Skalici, IČO 36254002, 034 330 1010, e-mail ks.she@rpdg, spracúva a uchováva osobné údaje klientov na základe súhlasu dotknutých osôb a ich nevyhnutnosti na plnenie zmluvy. Účelom spracovania sú prevádzkové účely prevádzkovateľa, to znamená najmä na jednoznačnú identifikáciu klienta, vytvorenie zmluvy a dodatkov, spracovanie ekonomickej agendy, fakturáciu, upomienkovanie, informovanie zmenách služieb a podobne.

Prevádzkovateľ nepostupuje osobné údaje príjemcom ani ich nevyužíva na automatizované individuálne rozhodovanie, či profilovanie klienta.

Poskytnutie týchto údajov je zmluvnou požiadavkou prevádzkovateľa, bez ktorej nie je možné zmluvu uzatvoriť. Súhlas so spracovaním osobných údajov prevádzkovateľom klient potvrdzuje podpisom objednávky, alebo zmluvy, ktorej je tento súhlas súčasťou.

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu trvania zmluvného vzťahu.

Klient má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré v súvislosti s ním prevádzkovateľ uchováva, právo na ich opravu, vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania. Má tiež právo namietať proti ich spracúvaniu ako aj právo na prenosnosť týchto údajov.

Má tiež kedykoľvek právo odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov prevádzkovateľom, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. V prípade odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov klienta, ktoré sú nevyhnutné na poskytovanie služieb je prevádzkovateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy s klientom, čím však nie sú dotknuté neuspokojené nároky prevádzkovateľa z tejto zmluvy vyplývajúce, alebo s ňou súvisiace.

Klient má právo podať návrh na začatie konania podľa §100 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ uchováva prevádzkové údaje a údaje komunikujúcich strán za účelom zabezpečenia riadenia prevádzky siete, služby, vybavovania otázok užívateľa, odhaľovania protiprávnych konaní a poskytovaní súčinnosti iným orgánom štátu podľa platných zákonov.

Potrebujete poradiť? Zavoláme Vám!

Nechajte nám vaše číslo. Radi vám telefonicky poradíme.

Máte záujem
o cenovú ponuku?

Referencie